Tystberga

Lokalt driven landsbygdsutveckling – Servicepunkt Tystberga

tystbergaVår föreningslokal Stationsvägen 9 E är normalt öppen måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar från lunch och några timmar: Kolla när skylten OPEN i fönstret lyser och se gatuprataren ute på trottoaren!

Biblioteket: låna&lämna böcker!
Systugan tisdagar måste vi tyvärr tills vidare ha stängd!


Träffpunkt Tystberga planerar att i samarbete med Leader Sörmlandskusten starta ett flerårigt projekt, som vi kallar MUT, Mångfald Utanför Tätorten). (Leader Sörmlandskusten är en EU-stödd organisation för landsbygdsutveckling). Även landsbygden blir mer och mer beroende av hur vi tar vara på nykomna medmänniskor, deras erfarenheter, kunskaper, kultur och deras berättelser. ”Integration” handlar ju om hur människor möter varandra, lär av varandra och tillsammans bygger framtidens samhälle. Tystbergabygden, Rönö, Stigtomta, Tunaberg och Oxelösund kommer att delta i projektet, som vi hoppas kunna starta i vår och pågå till slutet av 2019.

Frågor kring Träffpunkt Tystberga: kontakta ordf Kjell Wiklund, kj.wiklund@outlook.com, 070 – 840 12 16

Serviceplan för Tystberga

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Ortsbeskrivning

Antal invånare i tätorten: 856
Antal invånare inkl. omland: 1473

 I arbetet med att ta fram underlag till serviceplanen har vi arbetat enligt följande:

 • Framtagande av enkätformulär
 • Spridande av information om enkäten samt inbjudan till informationsmöte har skett på sociala medier, via Tystbergabygdens Nätverk till ortens föreningar, på ortens anslagstavlor samt på naturliga mötesplatser.
 • Enkäterna har funnits att hämta, fylla i samt lämna in på COOP, S:t Botvidsgården, Pizzeria Amigo och Café Lyktan.
 • Informations- & diskussionsmöte hölls den 11 mars på Café Lyktan för intresserade Tystbergabor.
 •  Projektgruppen har haft åtta stycken möten för framarbetande av enkät, analys och sammanställning av enkätsvaren samt slutrapport.
 • Totalt inlämnades 116 stycken enkätsvar.
 • Medelåldern på svarande, (som angivit ålder), var 59,5 år.

Slutsatser:

Tystberga har idag ett relativt utvecklat serviceutbud där invånarna över lag har en ganska hög nöjdhetsgrad. Dock finns ett antal punkter som har en stor utvecklingspotential, fram för allt:

 • Kommunikationer – (ökad turtäthet samt linjedragning).
 • Skola/Förskola
 • Hälso- och sjukvård
 • Övrig detaljhandel
 • Post- och pakettjänster – (DHL saknas)
 • Apotekstjänster
 •  Samlingspunkt för spel – (ATG)
 • Kontantuttag
 • Lekpark
 • Turistinformation

Enkätsvaren ger en tydlig bild av att det finns ett stort behov utav:

 • Tågstopp för bättre pendlingsmöjligheter
 • Belyst gång- och cykelväg längs väg 771
 • Drivmedelsstation
 • Bostadsbyggande
 • Skyddande av samhällets vattentäkt
 • Tomtmark

Behov har även uttryckts för:

 • Biltvätt – (gör-det-själv hall)
 • Massage
 • Fotvård
 • Diversehandel – (butik/butiker)
 • Stor central anslagstavla vid COOP

Under arbetet har det tydligt framgått att det saknas nödvändig information om bygdens utbud. Slutsatsen av det är att ett häfte/folder med samlad information om bygden och dess liv bör tas fram.

Ortens läge inrymmer en stor utvecklingspotential som kommunens utpost mot hela storstockholmsområdet.

Projektgruppen över Tystberga har bestått utav Monica Kristensveen, Lennart Halvarsson och Göran Dahlberg.

Huvudbudskap från Tystberga

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1  Tågstopp för bättre pendlingsmöjligheter Behålla Nyköpingsbanan när Ostlänken byggs för att möjliggöra pendeltågstrafik
2  Belyst gång och cykelväg (väg 771) Bygga G/C-vägg utmed väg 771 till busshållplatsen
3 Drivmedelstation Ersätta den nedlagda bensinstationen med en containermack
4 Bostadsbyggande Bygga små lägenheter i markplan – 55+
5 Tomtmark för små hus Planlägga tomtmark för småhus för ”självbyggare” och för byggföretag som säljer till konsument.
6 Hotet om förstörd vattentäkt behöver undanröjas Driva processen om ett skydd för den vattentäkt som kan komma att bli förorenad.