Nyhetsbrev Stavsjö

 Digital Lanthandel och bildandet av

Kiladalens Utveckling AB (svb) samt andra initiativ

Vi har som mål att ta vid där staten, kommunen och det privata näringslivet tar slut när det gäller service som dagligvaror, planerad vård mm, och i ett längre perspektiv seniorboende.

 Så här enkelt kan det vara att handla

Vår vision

När vi återskapar lanthandeln i en modern form får vi en plats för utbyte av matrecept medan vi dricker kaffe och gör våra beställningar för den kommande veckan. Platsen är samtidigt en gemensamhetslokal för ungdomsverksamhet och en lokal för mindre hantverkare och nystartade företag.

 

En del lokalproducerade varor saluförs i gårdsbutiker inriktade på den egna gårdens varor men för att få ett samlat utbud av allt som är tillgängligt bör det samlas till en plats. Den digitala lanthandeln kan på sikt vara ett utlämningsställe för lokala råvaror.

 

Vi kommer att verka för att landstinget utför planerad vård på plats. Vi har också som mål att få till stånd en kombination av prisvärda bostäder för seniorer och barnfamiljer på ett sådant sätt att boendekostnaden blir attraktiv även på landsbygden.

Mål för 2015

 • Utvärdera den digitala lanthandeln och säkra fortsatt utlämning i Stavsjö. Målet är att 20% av samhällets hushåll, ca 30 hushåll skall utnyttja tjänsten.
 • Starta digital lanthandel i Ålberga med eget utlämningsställe.
 • Förvärva Stavsjö skola och erbjuda verksamhet där.  Ersätta fossil uppvärmning med bergvärme.
 • Tillsammans med landstinget etablera en lokal vårdcentral 2 dagar i veckan.
 • Tillsammans med kommunens division för vård och hälsa undersöka möjligheten till lokalt driven hemtjänst.
 • Sluta avtal med Migrationsverket om tjänster till asylsökande.
 • Genom en nyemission utan företräde för nuvarande ägare bredda ägarkretsen bland boende i Kiladalen.Förstärka bolagets kapitalbas med upp till 150 000 kronor

 

Vad är ett Lokalt Utvecklingsbolag?

På senare år har aktiebolagslagen (ABL) fått ett tillägg i kapitel 32 §5 som medger en bolagsform anpassad för lokal finansiering. I ett sådant aktiebolag kan utdelningen för aktieägarna inte överstiga riksbankens ränta med mer än 1% och så kallad hembudsskyldighet.  Hembudsskyldighet innebär att den aktieägare som vill sälja sina aktier, först måste erbjuda den övriga kretsen av ägare att köpa dessa aktier. Ingen aktieägare får rösta för mer än 10% av de röster som är närvarande på en bolagsstämma. Allt detta är till för att ingen ska ha intresse eller förmåga att ta över verksamheten om den är framgångsrik. Bolaget har människorna i sitt lokalsamhälle som ägare och skall verka för de lokalt boendes bästa.

Bolaget har i sitt namn tillägget (svb) som står för aktiebolag med Särskild VinstBegränsning.

 Varför Kiladalens Utveckling AB (svb)?
Till skillnad från vanliga aktiebolag sker ingen utdelning när verksamheten går bra. Vinsten i det Lokala Utvecklingsbolaget återinvesteras istället lokalt så att bygden blir livskraftig, har god service och ger ett kvalitetsmässigt bra liv.

Vi har alla investerat stora summor i våra hus. Om man investerat 1 miljon kronor i sin bostad och samhället förlorar i attraktionsvärde så att huspriserna sjunker med 10% har man förlorat 100 000 kronor. En vinst uppstår å andra sidan när bygden är så attraktiv att man vid en försäljning av sitt hus kan vänta en värdestegring. En värdestegring på 5% på en fastighet värd 1 miljon kronor motsvarar 50 000 kronor.

 

Andra initiativ under 2014 och 2015

 • Fokus: Stavsjö. Då datainsamlingen avbröts hade 86 svar har kommit in. Svarsfrekvensen på 78% motsvarar ¾ av alla vuxna i Stavsjö.
 • 31% har uttrycket intresse för planerad vård i Stavsjö.
 • Antalet läkarbesök projicerat till samhället ger 885 besök/år eller 17 /vecka.
 • Antalet projicerade besök hos distriktssköterska är 922 besök/år eller 18 besök/vecka. Med BVC  ökar antalet upp till 1 100 besök/år.

 

Under våren genomfördes en enkät om planerad vård

 

Caféverksamhet

 

För att erbjuda ett forum för boende i Stavsjö att träffas har en serie ”caféträffar” ordnats. Den första träffen skedde i vandrarhemmet. Följande program genomfördes som en våffeldag i den nedlagda skolan, bl a för att visa vad den skulle kunna användas till. Dessa möten har varit väl besökta med mellan 50 -70 personer.

För våren 2015 planeras en korvgrillning vid sjön Skiren i samhällets södra del och ett utomhuscafé vid Stavsjö stationshus. I höst planeras ett nytt våffelcafé vid skolan.

Väntjänster

Som en spin-off till ett initiativ kring sociala tjänster och baserat på utfallet av den enkät som genomfördes under våren, har en Väntjänst tagits fram för implementering från januari 2015. Tre personer har åtagit sig att koordiner det 20-tal personer som erbjudit sig att medverka med en serie definierade väntjänster av olika slag.

Nya tankar inför 2015

Gruppen för Servicepunkter har fortsatt att träffas varje kvartal för att fånga upp nya idéer.  Under vintern ska en ny enkät skickas ut till de cirka 110 hushåll i Stavsjö som finns i vår mailinglista. Formen har visat sig vara ett utomordentligt instrument för att testa av ett bredare intresse för olika idéer som tas upp, samt hitta medverkande arrangörer (se kommentarerna om planerad vård ovan).

Den planerade enkäten blir den tredje enkäten på 2 år där vi kommer att stämma av intresset för seniorgymnastik i Idrottsföreningens regi i skolans gymnastiksal, byggandet av en bastu på en flotte förankrad i Stavsjön samt en motionsslinga.