Runtuna, Lid

Runtuna Bygdegård, Idrottsklubb och Hembygdsförening m fl vill undersöka möjligheten att skapa en åretruntanläggning för idrott, kultur, rekreation, samlingspunkt för allmänheten runt anläggningen Runavallen. Föreningarna vill vara med och bidra till en bättre folkhälsa genom att erbjuda människor möjlighet att vistas i naturen tillsammans med andra och utöva en fysisk aktivitet.

Idag står vi inför problemet att vår anläggning blivit för liten för att kunna utveckla vår verksamhet till detta. Anläggningen är belägen enskilt med fantastiska möjligheter för utveckling. Med en idrottsplats att hyra året runt, kök och servering, hembygdsmuseum samt övernattning i olika former kan anläggningen också bli en  naturlig servicepunkt för Runtuna med mötesplats, paketutlämning och café.

Projektledare: Kent Gustafsson runtunakvarn@hotmail.com

Serviceplan för Runtuna Lid

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”

Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 240
Antal invånare inkl. omland: 1011

Ortsbeskrivning

Runtuna/Lid ligger c:a 15-22 km norr om Nyköping. Antal invånare Runtuna /Lid uppskattas till omkring 1000 personer varav merparten är bosatta i Runtuna samhälle. På orterna finns en betydande andel sommarboende.

Bygden har en mycket gammal historia med höga natur och kulturvärden. Två medeltida kyrkor, runstenar och flera herrgårdar präglar landskapet som även består av jord- och skogsbruk med stora ekonomibyggnader.

I Runtuna finns Förskolor (kommunal samt i kyrkans regi), Skola F-6, Fritidshem, Bygdegård i Lid och i Runtuna, Hembygdsgård, Kyrkor (medeltida) och församlingshem, Frikyrka, Bokbuss, Lantbrevbärare, Idrottsförening, Trädgårdsförening, Konstförening, Badplats, Lekplats, Nyhetsbrev, Facebook-grupper.

Hembygdsgårdarna och Idrottsanläggningen är i behov av upprustning och utveckling.

Följande butiker och drivmedelsstation
Inga. Närmaste livsmedelsbutik finns i Nyköping.

Servicepunkt
Nej, närmaste digitala lanthandel finns i Aspa c:a 10 km från Runtuna.

Bussförbindelser till närmaste tätort
Landsortstrafiken, Begränsad till skoltermins tider, Mycket begränsade turtäthet till/från Nyköping övriga tider. I Lid har skolbussen dessutom begränsad rutt sedan c:a 3 år tillbaka. Stort behov att få fler bussturer under kvällar och helger så att ungdomar kan ta sig till/från Nyköping.

Besöksnäringen

Pensionat vid Lövsund, Väg 223 går igenom samhället Runtuna där många företagare längs vägen har försäljning. Skulle kunna skapas mer kring historiska platser såsom Uppsa Kulle, runstenar, 1100-talskyrkor. Saknas kiosk/café att samlas vid.

Boendemöjligheter och framtida bebyggelse

Byggs enstaka enskilda bostadshus i mycket begränsad omfattning. Begränsning i VA-anläggning i Runtuna. Vid tidigare projekt inom LDL framkom utpekade områden för byggnation av bla uthyrningsstugor vid Idrottsplatsen samt småhus i Runtuna samhälle.

Det skulle kunna skapas stora utvecklingsmöjligheter för orten genom att kombinera bostäder för äldre med service från ett tillagningskök i anslutning till skolan. Det skulle ge stor potential till orten och ge en naturlig omflyttning och möjlighet/trygghet för äldre att bo kvar i sin bygd där de har sina rötter/vänner/barn/släktingar etc.

Framtida möjligheter som ett resultat av bygget av Ostlänken

Området kommer vara mycket attraktivt att bosätta sig i när Ostlänken är färdigställd. En unik miljö med höga natur- och kulturvärden på en knapp timmes resa från Stockholm och Linköping.

Den största utmaningen för samhället

Begränsad kapacitet V/A-anläggning i Runtuna medför att inga fler bostäder kan uppföras i samhället för närvarande, trots stort behov och önskemål. Uppförande av +55-boende, äldreboende och mindre lägenheter för äldre/yngre skulle skapa en större rotation på hus för barnfamiljer. Detta skulle bidra till ett bättre underlag för skola och andra satsningar som är intressanta för samhället såsom tex servicestation. Regelbundna hot om nedskärningar i skolan skapar stor otrygghet och medför både att barn tas ur skolan men även svårigheter att rekrytera behöriga lärare.

Prioriterade åtgärder – invånarnas perspektiv

1. Bostäder för +55, äldre samt flerfamiljshus med billiga lägenheter

2. Reningsverkets kapacitet. Med nuvarande kapacitet finns en begränsning i utbyggnad av bostäder.

3. Säkerställa en satsning på skolan (ständiga hot om nedskärningar och nedläggning skapar otrygghet i hela samhället och genererar problem med att rekrytera behöriga och kompetenta lärare).

4. Behov av bättre skolkök/tillagningskök som kan utnyttjas även av ett ev äldreboende el av entreprenörer som satsar på lokala produkter och kan säljas lokalt/regionalt. Gärna restaurangverksamhet.

Övrigt – Bristande vägunderhåll både sommar- och vintertid på hela vägnätet i Runtuna/Lid.

Huvudbudskap från Open Space-möte Runtuna/Lid

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Bostäder för +55, äldre samt flerfamiljshus med billiga lägenheter
2   Reningsverkets kapacitet. Med nuvarande kapacitet finns en begränsning i utbyggnad av bostäder.
3 Säkerställa en satsning på skolan (ständiga hot om nedskärningar och nedläggning skapar otrygghet i hela samhället och genererar problem med att rekrytera behöriga och kompetenta lärare).
4 Behov av bättre skolkök/tillagningskök som kan utnyttjas även av ett ev äldreboende el av entreprenörer som satsar på lokala produkter och kan säljas lokalt/regionalt. Gärna restaurangverksamhet.
5 BVC, distriktssköterska  
6 Återvinningsstation, Lid  
7 Motionsspår/Elljus Dammlöt-Runavallen  
8 Kollektivtrafik, turtäthet (Dålig synkronosiering till andra kollektiva färdmedel)
9 Bredband ej utbyggt till 100%
10 Badplats kommunal regi, dåligt underhåll
11 Dagliga träffpunkter
12 Servicestation
13   Utbyggnad gympasal vid skolan
14 Fritidsgårdar  
15 Motionsspår vid skola/idrottsplats  
16 Motionsform för barn  
17   Lekplats, bättre utbyggd (Lid och Runtuna)