Jönåker

 

Ända sedan forntiden går den viktigaste kommunikationsvägen västerut från Nyköping genom Kiladalen, först på Kilaån och senare landsväg, järnväg och motorväg.

Jönåker ligger mitt i Kiladalen och uppstod som stationssamhälle när järnvägen drogs fram och fungerar som knytpunkt med mataffär (med servicepunkt), bensinstation, Pizzeria och golfrestaurang samt mindre butiker inom heminredning och loppis.  

Samhället har grundskola, två förskolor samt två äldreboenden.

För idrott, friluftsliv och kultur finns goda förutsättningar i och omkring Jönåker med vackra naturområden, hembygdsförening, idrottsförening, kyrka och församlingsliv, idrottsplats, badplats och rikskänd golfbana.

Lokalt driven landsbygdsutveckling – Servicepunkt Jönåker

Servicepunkt Nyköping kommun

1500999_358300504312760_491365574_o
Handlarn i Jönåker

Öppettider: Mån-fre 10.00-18.30

Lör 10.00-15.00

Sön 11.00-14.00

Kontakt: Christina 0155-70004

Länk till FB

Länk till handlarn

Handlarn på Facebook

Serviceplan Jönåker

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 630
Antal invånare inkl. omland: 1171

Ortsbeskrivning

Ända sedan forntiden går den viktigaste kommunikationsvägen västerut från Nyköping genom Kiladalen. Jönåker, som ligger mitt i Kiladalen och uppstod som stationssamhälle när järnvägen drogs fram, var tidigare centralort för Jönåkers landskommun. År 1971 upptogs landskommunen i Nyköpings kommun. Jönåkers upptagningsområde innefattar en stor del av Kiladalen och delar av skogsområdet kring Lundaskog. Bebyggelsen är ganska utspridd över hela upptagningsområde, med centralorten som enda tätbebyggda samhälle. Villor dominerar, men i samhället finns också några större hyreshus och två äldreboenden

Mitt i samhället ligger Jönåkers skola, som har ett hundratal elever från årskurs F-6. Förskolan i samhället är uppdelad på två enheter, Tybblegården och Gula Villan.

Den dominerande industrin är takpannefabriken – Jönåkerpannan – som idag ingår i Monier.

I samhället finns även en mindre matvaruaffär och några lokala småbutiker inom områdena heminredning och loppis. I samhället finns en obemannad bensinstation och pizzeria samt restaurang på Jönåkers golfbana.

För idrott och friluftsliv finns goda förutsättningar i och omkring Jönåker med vackra naturområden, hembygdsförening, idrottsförening, idrottsplats, badplats och inte minst en rikskänd golfbana.

Prioriteringar på orten

 1. Boendesituation: 55+ boende, hyreslägenheter,
 2. Skola
 3. Servicefunktioner: Affär och drivmedelsstation
 4. Hälsa – sjukvård
 5. Samlingsplats/mötesplats i samhället
 6. Kollektivtrafik  

Genom en enkät via sociala medier samt ett öppet mötesforum (Centrumlokalen i Jönåker den 23/3 2019) har synpunkter insamlats på vad som är bra och viktigt.  Enkäten distribuerades som Webbenkät via sociala medier och gjordes också tillgänglig i pappersform på utvalda platser i Jönåker. Den besvarades av 100 personer med en ganska jämn åldersmässig spridning på de svarande – från barn till pensionärer. Denna sammanställning bygger på svaren i enkäten och på de tankar och reflektioner som kom fram på mötet.

I den fråga där de svarande ombads att säga vad som är viktigast i Jönåker visade enkätsvaren följande (antalet personer som svarat att funktionen är viktigast inom parentes):

 1. Skola i samhället (62)
 2. Affär (42)
 3. Kollektivtrafik (39)
 4. Naturlig samlingsplats (33)
 5. Bensinstation (31)
 6. Kommunal service (26)
 7. Nybyggnation (22)

Sammanfattning av övrigt som är viktigt och/eller bra:

Den stora fördelen med Jönåker är det faktum att det ”är på landet” men ändå rimligt nära till stan. “Lantligt men inte ensligt” som någon uttrycker saken i ett enkätsvar.

Att det finns skola, förskolor samt fritids är en viktig förutsättning för att som barnfamilj kunna välja Jönåker som bostadsort.

Butiken Handlar’n är en tillgång, men öppettider och utbud skulle kunna anpassas bättre efter invånarnas behov. Det faktum att de är ombud för apotek samt systembolag är ett plus. Handlar’n har flera viktiga servicefunktioner men fortfarande saknas ATG-ombud och postombud för PostNord liksom möjlighet att ta ut kontanter i Jönåker.

Både Svenska kyrkan och Betelförsamlingen lyfts av många fram som viktiga för livet i Jönåker. Där ordnas aktiviteter som passar både barn och vuxna.
Idrottsföreningen och fritidsgården uppskattas och bidrar till gemenskap. Många lyfter också fram badplatsen och golfbanan på sommaren och skidspåren på vintern.

Sammanfattning av vad som saknas och/eller kan utvecklas:

Jönåker saknar en tydlig mötesplats och önskemål finns om ett trevligt och inbjudande ”torg” – kanske med lekpark, utegym eller liknande där Jönåkersbor kan samlas och umgås.

Seniorboenden samt hyresrätter är något som är bristvara i Jönåker. Att flytta ifrån ett hus i Jönåker och in i ett bekvämt seniorboende är i det stora hela omöjligt idag.

BVC, läkare och annan sjukvårdsservice saknas i Jönåker idag, men för att göra Jönåker attraktivt är detta en service som borde finnas. Att leva utan bil i Jönåker är idag besvärligt om man är i behov av regelbundna besök vid vårdinrättning.

Omgivningarna och närheten till naturen är något som många lyfter fram som viktigt. Dock efterfrågas bättre vägar att ta sig fram i naturen runt samhället.

 • Förberedd vandringsled eller promenadstig
 • Motionsspår
 • Gång- och cykelvägar avskilda från biltrafik

Vision

Vår vision är att Jönåker ska vara en ort där man med lätthet kan leva ett helt liv. Där man kan trivas och känna sig hemma ”Från vagga till grav”.
Med relativt måttliga insatser och förbättringar inom de områden som pekats på i sammanställningen här bör detta vara möjligt. Viktigt i sammanhanget är att inte tappa bort de områden som så många lyfter fram som det bästa med Jönåker idag – skolan, småskaligheten, lugnet och närheten till naturen.

Huvudbudskap

  Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 55 +boende Boendesituation 55+boende, hyreslägenheter
2 Säkerhet för fotgängare kring väg 800 som trottoarer, hastighetsbegränsare (50 km/h genom samhället) och säkra övergångsställen.  Skola
3 Mötesplatser som skapar en samhällskänsla (synligt grönområde, lekpark, utegym osv) Servicefunktioner: Affär och drivmedelsstation
4   Tillgång till hälsa – sjukvård
5   Samlingsplats/mötesplats i samhället
6   Kollektivtrafik