Våra servicepunkter

I några samhällen där livsmedelsbutik saknas har lokala organisationer istället etablerat en digital lanthandel. När denna service kombineras med en lokalt placerad PC har kommunen skrivit ett avtal för att stödja verksamheten. Det finansiella stödet som uppgår till 10 000 kronor per utlämningsställe och år ersätter den tidigare hemkörningsavgiften. Ersättningen syftar till att säkerställa tillgången till dagligvaror på landsbygden.

Servicepunkter finns idag etablerade på några av de aktuella orterna. En viktig del i serviceplanen är att är att stärka underlaget för dessa servicepunkter och att utveckla konceptet till fler orter. En modell för detta kan vara Stavsjömodellen som bygger på en kombination av digital handel, annan samhällsservice och bostadsbyggande.

Den digitala tekniken kan redan idag erbjuda en lång rad användningsområden som underlättar för den som bor på längre avstånd från centralortens utbud av tjänster och service. Inom hemtjänsten och hemsjukvården finns redan idag stora möjligheter och begreppet E-hälsa har fått allt större genomslag. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen kommer ytterligare ett antal nya möjligheter att öppnas inom de närmaste åren, dvs. den tidsperiod som serviceplanen omfattar.

Det finns därför all anledning att inom ramen för den kommunala serviceplanen vara lyhörd för nya användningsområden.

Nedan visar kartan:

etablerade servicepunkter

 

servicepunkter för utveckling