Projekt LDL

Nycklar till framtiden 2.0

– vi låser upp Sveriges landsbygd

Smarta strukturer på lokal nivå kan ge kostnadseffektivitet, dvs kombinera god ekonomi med kundnöjdhet.

Sammanfattning

Dagens Sverige är ett samhälle i förändring där gränssnitten förändras. Flera drivkrafter pekar på den ökande utmaningen för kommuner att utföra sin roll på ett traditionellt sätt och att skattefinansierad kommunal verksamhet får allt sämre räckvidd. Kommuner som vill ligga i framkant när det gäller att leverera sina tjänster till alla medborgare både i tätorten och på landsbygden behöver söka efter nya arbetsformer. En lösning är att gränssnittet mellan kommunala och lokala utförare utvärderas och att nya strukturer av olika allmänna och privata samhällsorgan prövas.

Initiativet

Projektet avser att ta fram och dokumentera en modell inom kommunal service och landsbygdsutveckling. Målet är att identifiera och utveckla nya strukturer och samarbetsformer för offentlig och kommersiell service på landsbygden, samt värdera utfallet i kostnadseffektiva (ekonomiska) och kvalitetsmässiga termer (kundnöjdhet). Modellen ska ta hänsyn till att varje lokalsamhälle är unikt men samtidigt vara applicerbart i en region eller på nationell nivå

Nya strukturer redan på väg

Under senare år har nya strukturer som kommunbygderåd, ekonomiska föreningar, kooperativ och lokala utvecklingsbolag vuxit fram som ett svar på det faktum att kommunens insatser och näringslivet inte når ända ut på landsbygden. Uppkomsten av dessa nya strukturer kan även ses som en indikation på behovet av att öppna dörren för nya former att organisera det framtida kommunsamhället.

Det finns också gränssnitt mellan kommun och region där överlappande service inte samordnas optimalt trots att de skulle kunna göra det om tjänsteutbudet koordinerades från det lokala samhället. I det lokala samhället möts dessa, men på central nivå sker det inte och dialogen uteblir. Med lokala aktörer skulle kommunen kunna träffa leveransavtal där kostnaden för tjänsten är väsentligt lägre men till en högre upplevd kvalitet än idag. Samtidigt är ett långsiktigt perspektiv en förutsättning för framgång för att en lokal aktör skall kunna verka på kommersiella villkor.

Omfattning och mål

Detta vill vi göra:

  • Ta fram en modell för partnerskap för kommunal service där ett par landsbygdsorter utgör en testbädd för nya lösningar som sedan kan spridas regionalt och nationellt.
  • I samarbete med Nyköpings kommun applicera en sådan testbädd och, när den visat sig framgångsrik, applicera partnerskapsmodellen i flera orter.
  • Medverka till att sprida modellen i Region Sörmland och nationellt.


Föreliggande dokument är en ansats att adressera framtida kommunal verksamhet på landsbygden.  Konkret tänker vi oss det geografiska området landsbygd och de funktionella områdena näringsliv, boende och samhällsservice.  Målet är kommunal effektivitet eller smart organisering. Genom att utveckla och pröva en helt ny struktur i ett begränsat område finns möjligheten att senare – om utfallet visar sig kraftfullt – permanenta strukturen.

 Kortsiktigt mål: I Nyköpings kommun ligger man redan idag i framkant när det gäller att pröva nya modeller för service på landsbygden. Vi vill ta dagens erfarenheter med ett lokalt utvecklingsbolag ytterligare ett steg vidare. Vi vill utnyttja underlaget till den kommunala serviceplanen som är under framtagning och säkerställa att det breda engagemang som visat sig i arbetet med den kommunala serviceplanen bibehålls och demonstrera hur det kan vidareutvecklas. Utförandeperspektivet skall säkras genom kommunens medverkan i den förstudie som utgör initiativets första steg.

Konkret ska arbetet identifiera områden som lämpar sig för ett partnerskap. Kostnaden för kommunen att driva funktionen i nuvarande former ska beskrivas. Karaktär på partner ska sättas upp; den tänkta partnern måste ha en lokal förankring (trovärdighet) och kapacitet. Utvecklingsbolaget som tänkbar partner skall prissätta funktionen. Diskussion kring konkurrensutsättning skall föras. Ekonomiska och kvalitativa mått på uppfyllnad ska identifieras.

 Långsiktigt mål: Demonstrera en modell för kommunal service som utförs till en lägre kostnad än idag samtidigt som utförandet genom lokala resurser ger en högre kundnöjdhet. Modellen bygger i hög grad på att medborgare i lokalsamhället får en reell möjlighet att engagera sig i hur delar av den kommunala servicen levereras. Modellen avses samtidigt ge icke oväsentliga positiva miljöeffekter genom att persontransporter minimeras. Reducerade tider för persontransporter bör även ge ekonomiska spareffekter.

Projektmodell: Initiativet genomförs av en projektgrupp med representanter från Kommunbygderåd Nyköping samt en resurs från Näringslivsenheten. Som pilotprojekt placeras projektet utanför linjen och rapporterar till Tillväxt- och Landsbygdsutskottet i kommunen och till Region Sörmland.

Projektägare:  Projektägare är Kommunbygderådet i Nyköping i samarbete med Nyköpings kommun.

Programtid: 2 ¼ år.

Projektfinansiering: Projektet finansieras genom medel från Region Sörmland, Leader Sörmlandskusten, landsbygdsprogrammet 2014-2020 och resurser i form av nedlagd arbetstid av personal inom Nyköpings kommun.