Ostlänken

Synpunkter på förslaget till ÖP 2020 för Trosa Kommun från Kommunbygderåd Nyköping.
KBR OM ÖP2020 TROSA V6(pdf)

Synpunkter från Kommunbygderåd Nyköping på rapporten ”Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik. Remissversion 1.0. 2019-10-28. TSN 2018-0048”
KBR SVAR ÖSTERG MÅLB 2040 V4(pdf)

Synpunkter från Kommunbygderåd Nyköping på Detaljplan för Väster 1:42 m.fl. Nyköpings resecentrum. Antagandehandling. BTN13/68
KBR DETALJPL NYK RC 200402(pdf)

Kommunbygderåd Nyköping: Remissvar på förslaget till Järn-vägsplan för Nyköpings Resecentrum: ”Granskningshandling. Ostlänken, delen Nyköpings resecentrum. Järnvägsplanbeskriv-ning 2019-12-05. Dnr TRV 2014/19364.”
KBR REMISSV NYK RC 20200111(pdf)