Verksamhetsberättelse


Utdrag från verksamhetsberättelsen 2019

Kommunbygderådets uppgift: Kommunbygderådet är en paraplyorganisation för hela kommunens landsbygd och har till uppgift att tillvarata landsbygdens intressen och att företräda de boende i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Kommunbygderådet är i olika sammanhang remissorgan men ser även som sin uppgift att ta egna initiativ i frågor som gagnar landsbygden.

Ostlänken: Planeringen för den framtida höghastighetsbanan, Ostlänken, fortgår med sikte på byggstart 2022. Både under byggandet och lång tid därefter kommer anläggandet av Ostlänken att påverka vardagslivet för oss som bor och verkar på landsbygden och i de mindre orterna. Här har Kommunbygderådet en viktig uppgift att följa och bevaka planeringen under de kommande åren. En konsekvens av den nya järnvägen är att den befintliga “Nyköpingsbanan” blir tillgänglig för annan trafik. Styrelsen har under året avlämnat flera remissvar till olika aktörer som är involverade i planeringen av spårdragning och stationslägen.

Kommunal Översiktsplan: Kommunfullmäktige har, 2018, fattat beslut om en revidering av gällande översiktsplan och tillsatt en projektorganisation för arbetet. Kommunbygderådet har anmält sitt intresse att delta i arbetet och att bidra med de erfarenheter och kompetenser som kommunbygderådet besitter. Intresset från projektledningens sida har varit svalt men vi har trots detta kunnat genomföra några möten för att få del av det material som redovisats.

Landsbygdsmiljonen: Även under detta år har det varit möjligt för föreningar och organisationer på landsbygden att söka medel ur kommunens landsbygdsfond. Kommunbygderådet ges tillfälle att yttra sig över inkomna ansökningar före beslut i kommunstyrelsen. I slutet av året fattade kommunstyrelsen beslut om ett bidrag inom ramen för landsbygdsfonden som syftar till att finansiera Kommunbygderådets arbete med att ta fram underlag till en Kommunal Serviceplan för kommunens landsbygd.

Kommunal serviceplan: På Kommunbygderådets initiativ har kommunstyrelsen beslutat uppdra till Kommunbygderådet att ta fram ett underlag för den kommunala serviceplanen. Arbetet har genomförts under första halvåret 2019 med 12 landsbygdsorter. Lokala projektgrupper har utsetts som i sin tur har engagerat de boende vid stormöten och genom enkäter för att kartlägga det nuvarande serviceutbudet och önskemål om förbättringar. Totalt har närmare två tusen personer varit involverade. En omfattande slutrapport avlämnades till kommunen den sista juni 2019.

Verksamhetsberättelse KBR 2019 (pdf)