Verksamhetsberättelse


Utdrag från verksamhetsberättelsen 2020

Kommunbygderådets uppgift: Kommunbygderådet är en paraplyorganisation för hela kommunens landsbygd och har till uppgift att tillvarata landsbygdens intressen och att företräda de boende i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Kommunbygderådet är i olika sammanhang remissorgan men ser även som sin uppgift att ta egna initiativ i frågor som gagnar landsbygden.

Arbetsordning: Styrelsen antog 2016 en reviderad arbetsordning som konkretiserar styrelsens uppgifter med en tydlig och koncis agenda.  Inför styrelsens sammanträden bifogas beslutsunderlag och förslag till beslut till dagordningen i syfte att ge förutsättningar för effektiva möten.

Ostlänken: Planeringen för den framtida höghastighetsbanan, Ostlänken, fortgår även om tidpunkten för byggstart flyttats framåt i tiden. Både under byggandet och lång tid därefter kommer anläggandet av Ostlänken att påverka vardagslivet för oss som bor och verkar på landsbygden och i de mindre orterna.  Kommunbygderådet har en viktig uppgift att följa och bevaka planeringen under de kommande åren och här har Bertil Sannel med sin stora sakkunskap varit en stor tillgång som ansvarig för ett flertal remissvar och andra yttranden i ärendet. Styrelsen har under året har därigenom kunnat avlämna flera remissvar till olika aktörer som är involverade i planeringen av spårdragning och stationslägen

Kommunal Översiktsplan: Kommunfullmäktige har, 2018, fattat beslut om en revidering av gällande översiktsplan. Under året har man presenterat ett förslag, ÖP 2040, som varit föremål för en bred remiss. Kommunbygderådet har lämnat ett omfattande remissvar som bl.a. lyft fram behovet av tillgänglig mark för bostadsbyggande i de mindre tätorterna. Efter remissomgången har förslaget bearbetats men Kommunbygderådet har ännu inte beretts tillfälle att ta del av det senaste förslaget

Landsbygdsmiljonen: Även under detta år har det varit möjligt för föreningar och organisationer på landsbygden att söka medel ur kommunens landsbygdsfond. Kommunbygderådet ges tillfälle att yttra sig över inkomna ansökningar före beslut i kommunstyrelsen.

Kommunal serviceplan: Den kommunala serviceplanen, där Kommunbygderådet spelat en framträdande roll under den förberedande processen, har antagits av kommunstyrelsen under året. Förslagen och slutsatserna i serviceplanen åtföljs av en aktivitetslista och Kommunbygderådet har nu en viktig uppgift att se till att dessa aktiviteter kommer till genomförande. Först då kommer serviceplanen att få någon effekt på landsbygdens utveckling.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram: Under året har kommunen presenterat ett första förslag till bostadsförsörjningsprogram som Kommunbygderådet haft möjlighet att ge synpunkter på. Ett reviderat förslag kommer att presenteras under 2021.

Verksamhetsberättelse KBR 2020