Om Kommunbygderådet

Kommunbygderåd Nyköping bildades januari 2012 på initiativ av ett antal intresseföreningar.

Paraplyorganisation för kommunbygderåden är Länsbygderådet. På riksnivå verkar folkrörelsen “Hela Sverige Ska Leva” som en organisation med en landsbygdsriksdag vartannat år.

Kommunbygderådet är viktigt för att de boende på landsbygden skall ha en organisation som på ett samlat företräder landsbygdens intressen i kontakter med kommunen och andra offentliga organisationer. Kommunen å sin sida ser gärna att man har en samtalspart i frågor av kommunövergripande karaktär.

Kommunbygderåd Nyköping arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden.