Nytt om Ostlänken

Trafikverket släppte nyligen en s.k. Samrådsredogörelse för delsträckan mellan Sjösa och Skavsta och delar av Bibana Nyköping på Ostlänken. (Rapporten är dock daterad redan i slutet av juni 2022.) Som framgår av bl.a. de utdrag ur rapporten som finns här nedan uttalar verket sig på sidorna 79-80 i rapporten tämligen uppskattande om flera av de synpunkter som KBR har framfört i sitt remissvar. Man nämner bl.a. att vi har noterat Region Östergötlands planering vad gäller den framtida persontågstrafiken mellan Norrköping och Stockholm.

Jag bedömer det också som positivt att man från verkets sida skriver sådant som att ”Kommunbygderåd Nyköping … företräder befolkningen på Nyköpings kommuns landsbygds intressen och är en mycket aktiv samrådspart i Trafikverkets program Ostlänken och i den kommunala planeringen utmed hela Ostlänken.”

Liksom att ”Kommunbygderådet ser även mycket positivt på att bibanan anläggs …” samt att ”Ur kommunbygderådets perspektiv är det viktigaste med bibanan dock att de som bor och verkar utanför centralorten ges möjlighet att resa med tåg på Ostlänken till och från resecentrumen i både centrala Nyköping och vid Skavsta. Detta förutsätter dock att det kommer att vara möjligt att parkera och även ladda sin bil i närheten av stationslägena. Kommunbygderådet påtalar att det bör planeras för en pendlarparkering även vid Skavsta, som komplement till den vid Nyköpings resecentrum inne i centralorten.”

Detta är ju dessbättre både klart uttalat och överlag väl formulerat! Och TRV:s ofta uttalat positiva inställning till våra synpunkter känns faktiskt lite uppmuntrande inför vår fortsatta granskning av planeringen för Ostlänken och för vårt kommande remisskrivande. Det tycker i alla fall jag.

Nedan följer  TRV:s sammanfattning av hela vårt remissvar i rapporten (på sidorna 79-80):

Kommunbygderåd Nyköping

“Kommunbygderådet företräder befolkningen på Nyköpings kommuns landsbygds intressen och är en mycket aktiv samrådspart i Trafikverkets program Ostlänken och i den kommunala planeringen utmed hela Ostlänken. Kommunbygderådet ser i huvudsak positivt på att Ostlänken anläggs och i sitt yttrande bedömer kommunbygderådet att Trafikverket i huvudsak undviker stora barriäreffekter och stora negativa konsekvenser för de höga kulturmiljövärdena.

Kommunbygderådet ser även mycket positivt på att bibanan anläggs. Ur kommunbygderådets perspektiv är det viktigaste med bibanan dock att de som bor och verkar utanför centralorten ges möjlighet att resa med tåg på Ostlänken till och från resecentrumen i både centrala Nyköping och vid Skavsta. Detta förutsätter dock att det kommer att vara möjligt att parkera och även ladda sin bil i närheten av stationslägena. Kommunbygderådet påtalar att det bör planeras för en pendlarparkering även vid Skavsta, som komplement till den vid Nyköpings resecentrum inne i centralorten.

Kommunbygderådet har förståelse för att den smala korridoren vid Skavsta i princip inte medger någon annan lokalisering än den föreslagna men noterar att det kan bli mycket trångt här i det fall att stationen byggs ut med två sidoplattformar även på huvudbanan. Kommunbygderådet påtalar att en breddning av järnvägsanläggningen med så lite som några meter, om möjligt, vore mycket önskvärt här.

Kommunbygderådet framhäver dock behovet av lokal och viss regional persontågstrafik på hela sträckan mellan Södertälje och Norrköping på den befintliga Nyköpingsbanan och, i ett längre perspektiv, även på TGOJ-banan på sträckan mellan Flen och Oxelösund via Nyköping och gärna även Skavsta. Pendeltågstrafik med stopp i de mindre orterna anges vara en förutsättning för att främja en framtidsinriktad och positiv landsbygdsutveckling i kommunen och kommunbygderådet poängterar vikten av att Ostlänken inte bara ska gynna invånare i tätbebyggda områden utan även de som bor och verkar på landsbygden. Den kommunala översiktsplaneringen anges vara en nyckel i detta avseende och många av de väl underbyggda tankar och idéer som framförs berör också kommunens ställningstaganden i ännu högre grad än Trafikverkets infrastrukturplanering.

Kommunbygderådet hänvisar till en konsultrapport från 2018 på beställning av Nyköpings kommun, vari målbilder för tågtrafiken med olika tidshorisonter baserat på befolkningsprognoser återfinns. 

Kommunbygderådet påpekar även att den ansvariga nämnden i Region Östergötland omvärderat sin tidigare ståndpunkt och nu rekommenderar regionaltågstrafik på hela sträckan mellan Norrköping och Stockholm. I sammanhanget vill kommunbygderådet uppmärksamma Trafikverket på att det har reserverats spår- och plattformsutrymme vid Nyköpings resecentrum för pendeltågstrafik mellan Norrköping och Nyköping i järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum som har vunnit laga kraft. Kommunbygderådet utgår från att Trafikverket för en dialog med Region Östergötland om hur trafikeringen ska se ut i hela systemet.”

Brandholmen den 31 augusti 2022   

Bertil