Nyköpings landsbygd är ett guldägg med möjligheter!

Den rubriken kunde vi läsa på kommunens hemsida den 19 februari – och det är sant om man tar vara på möjligheterna som yppar sig i spåren av pandemin. Redan tidigare kunde vi se att folk började lämna städerna och nu är trenden än tydligare. Många har tvingats eller uppmanats att jobba hemifrån och allt fler bedömare är överens om att detta är ett beteende som kommer att bestå, även efter det att pandemin klingat av. Det som har gjort detta arbetssätt möjligt är digitaliseringen som i sin tur utvecklas i allt snabbare takt med nya användningsområden och nya tekniker. Den digitala tekniken sätter inga gränser, tvärtom den spränger gränser!

I den nu pågående processen med att ta fram en ny landsbygdsstrategi är det viktigt att vi, Kommunbygderådet, ser till att arbetet resulterar i konkreta åtgärder och inte bara vackra ord. Det finns allt för många svepande formuleringar som “att landsbygden skall leva” eller “att utveckling skall ske både i staden och i de mindre tätorterna” utan att det lett till påtagliga resultat. Visserligen finns det ett undantag i Stavsjö men det är ju inte kommunens förtjänst. Däremot finns det många lärdomar att dra av exemplet Stavsjö.

I en nyligen publicerad rapport från Boverket konstateras: “Bostadsförsörjningen för de äldre generationerna är inte en fråga som kan behandlas isolerat utan den måste ses i sitt sammanhang av dels hur andra grupper bor och kommer att vilja bo, dels hur de bostäder ser ut som frigörs om äldre hushåll väljer en annan boendeform”. Det är detta vi valt att kalla ”goda flyttkedjor” som både innebär att äldre kan bo kvar på sin hemort, men i ett mer anpassat boende, samtidigt som yngre barnfamiljer flyttar in och bidrar till skolor och annan service. Det gäller att identifiera möjligheter och hinder för att uppnå en balanserad bostadsmarknad där människor i olika skeden av livet kan finna en bostad som passar såväl livssituation som plånbok.

I det följande har vi försökt beskriva det vi valt att kalla “bottenplattor” för landsbygdsutveckling:* Bo Kontrollera byggbar mark.

  • Bo Upprätta detaljplaner.
  • Bo Facilitera och stödja lokala initiativ.
  • Gör det enkelt Undanröja strukturella hinder.
  • Gör det enkelt Sätta upp balanserade befolkningsmål (befolkningspyramiden)
  • Gör det enkelt Stötta/Stimulera det lokala näringslivet
  • Resa Se över kollektivtrafiken
  • Resa Trygga regional trafikförsörjning
  • Attraktiv kommun Konvertera skolan från medioker till ”state of the art”

Alla dessa parametrar behöver bli tillgodosedda. Att det här både är viktigt och att Kommunbygderådet har en roll att spela illustreras inte minst av ett uttalande nyligen där regionrådet Julie Tran i Region Östergötland poängterade att ”Kommunbygderådet i Nyköping hade skickat in ett mycket kunnigt och bra remissvar på den ursprungliga versionen på målbild 2040, som stärkte regionens ställningstagande kring nyttan med Nyköpingsbanan. Numera finns Nyköpingsbanan inritad parallellt med Ostlänken på den antagna Tågstrategisk målbild 2040.”

Eftersom Kommunbygderådet genom ett nyligen undertecknat avtal nu fått rollen som formell samarbetspartner är det viktigt att ett dokument som detta eller motsvarande ställningstagande representerar styrelsens målbild.

Stavsjö i april 2021
Larz Johansson Gunnar Casserstedt

Guldägg Mandat driva frågan (pdf)