Kust- och skärgårdsprojekt Sörmlandskusten Reflektioner från Kommunbygderåd Nyköping

Kommunbygderådet är en politiskt obunden paraplyorganisation för föreningar och organisationer på kommunens landsbygd som har till uppgift att på ett samlat sätt företräda boende och företagare i relationen med kommunen och andra myndigheter.

För att ytterligare förstärka denna samverkansmodell har Nyköpings kommun och Kommun bygderådet träffat en formell överenskommelse om operativt samarbete parterna emellan där det bl.a. slås fast att “Kommunbygderådet är en viktig processdrivare vid övergripande landsbygdsprojekt i kommunen”. Det är därför anmärkningsvärt att Kommunbygderådet inte blivit informerat om det nu aktuella Kust och skärgårdsprojektet och än mindre erbjudits att delta. Detta oaktat har vi valt att delge projektledningen följande synpunkter:


 1. Betydelsen av fokus. Projektet lyfter en serie frågeställningar av vilka en aktiv besöksnäring är en. Denna fråga bevakas redan flera aktörer som är direkt beroende av besökare för  sin egen överlevnad. En annan aspekt gäller bevakningen av miljöbalansen inom besöksnäringen i och efter pandemin. Detta är det bra, för där seglar nu ett problem upp som ingen annan aktör har tagit på sig att adressera. Problemet uppstår när initiativet gör en cocktail av frågorna. Projektet bör fokuseras för att kunna hålla den stringens som ger ett praktiskt resultat.

 2. Utnyttja och bygg på befintlig struktur. Det finns en ”branschförening” som sedan många år arbetar med sysselsättningsfrågorna ur ett underifrånperspektiv: Utflyktsvägen. Föreningen är idag den mest förankrade och representativa aktören för en levande besöksnäring och har bland sina medlemmar hela spannet från de största till de minsta besöksnäringsföretagen. Flera om inte alla av de identifierade frågorna adresserar föreningen redan och föreningen består av de äringsidkare som lever med dessa frågor. Föreningen agerar samtidigt med kraft gentemot upptagningsområdet runt Stockholm. Än viktigare: föreningen täcker hela sträckan från Södertälje ner till Bråviken. Att bygga upp en parallell ministruktur utan att ta hänsyn till vad redan finns är en suboptimering av skattemedel.

 3. Upplevelsebesökarna ser inga kommungränser. Turismen ser skärgården och kustlandet framför sig. Då är det ett konstfel att skala bort den resterande kuststräckan utanför de aktuella kommunerna. Stockholmare och andra besökare tittar inte bara på Nyköpings kuststräcka!

 4. Alla på tåget. Det är rätt talande att Trosa kommun saknar en linje in till projektet!
  Samtidigt är detta en kommun med uttalad besöksnäringsaktivitet. Här finns också riktigt duktiga personer i hela spektrumet av besöksnäringen, inte minst övernattning och kust!

 5. Tiden kritisk. Det är under 2021 som besöksnäringen ska stabiliseras och få resurser
  att expandera. Initiativet måste därför komma med konkreta resultat som kan implementeras redan
  under sommaren 2021. Håller projektet inte den här takten har besöksnäringens aktörer redan
  vandrat vidare, efter egna erfarenheter eller lagt ner sin verksamhet.

Larz Johansson, ordf Gunnar Casserstedt, sekr
Kommunbygderåd Nyköping Kommunbygderåd Nyköping


KBR/Ö Kommunal serviceplan/ Skärgårdsinitiativ 2021 Erik Lindhe/Kust- och skärgårdsprojekt Sörmlandskusten

Skärgårdsinitiativ 2021 Erik Lindhe (pdf)