Kommunal Översiktsplan

Länk till karta översiktsplan nykopingkommun.se

Kommunfullmäktige har, 2018, fattat beslut om en revidering av gällande översiktsplan. Under året har man presenterat ett förslag, ÖP 2040, som varit föremål för en bred remiss. Kommunbygderådet har lämnat ett omfattande remissvar som bl.a. lyft fram behovet av tillgänglig mark för bostadsbyggande i de mindre tätorterna. Efter remissomgången har förslaget bearbetats men Kommunbygderådet har ännu inte beretts
tillfälle att ta del av det senaste förslaget.