Tankar inför arbetet med en Landsbygdsstrategi

I sagan om Alice i underlandet möter huvudpersonen kaninen och frågar honom om vilken väg hon skall välja. Kaninen frågar då Alice om vart hon ska och får svaret att det vet hon inte. Nå, säger kaninen, då spelar det ju ingen roll vilken väg du väljer.

Sagans text lämpar sig väl för en komparativ analys av det nu inledda arbetet med att forma en strategi för landsbygdsutveckling. Det primära borde vara att sätta upp ett mål för arbetet. Om man inte har målbilden klar för sig kan man ju i princip, likt Alice, välja vilka vägar/strategier som helst. Så den första fråga man således bör ställa är – vad är målet?

Om man gör en genomgång av de gällande styrdokument som finns i kommunen och även tar med de som är under arbete framträder en ganska motsägelsefull bild. I förslaget till Bostadsförsörjningsstrategi hänvisas till Vision 2030 “I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social sammanhållning och grön omställning”. Vidare citerar man översiktsplanen “Ny bebyggelse på landsbygden och i kommunens mindre tätorter stärker underlaget för service och kollektivtrafik……. Planlagd mark för nya bostäder finns i majoriteten av tätorterna och redovisas i översiktsplanen”. I den gällande Landsbygdsstrategin 2012 kan man läsa under rubriken Övergripande mål “Utnyttja landsbygdens potential för att nå kommunens tillväxtmål genom att skapa förutsättningar för ett ökat boende på landsbygden genom att underlätta för nybyggnation och omvandling av fritidshus till permanent boende samt skapa förutsättningar för boendeväxling (generationsväxling)”.

I den nyligen antagna Serviceplanen för Nyköpings landsbygd kan man läsa att “Oavsett var man väljer att bo skall det finnas likvärdiga förutsättningar och möjligheter för god livskvalitet. Tillgänglighet till service är en viktig faktor för att främja attraktivitet och för att bidra till utveckling och tillväxt i hela kommunen”. I budget 2020 hänvisas till SKR med följande formulering “Det finns därför behov av ett utökat utbud av boendeformer i kommunerna och fler bostäder med lägre boendekostnader”. I den gällande ÖP 2013 står att läsa “Kommunen eftersträvar en befolkningsökning i alla kommundelar……. Det finns behov av en aktiv planeringsinsats runt Nyköpings tätort och området vid Sillekrog för att understödja den tillväxtpotential som finns där. För övriga orter ska tillväxt ske utifrån översiktsplanens allmänna förutsättningar”. I ÖP 2040 (ännu ej antagen) står “Vi utvecklar bebyggelse där det redan finns service och infrastruktur”.