Kommentar från KBR till debattartikel från Urban Granström och Monica Johansson om Ostlänken

Aktuella kommentarer om Ostlänken men också om framtiden för Nyköpings- och TGOJ-banorna.

Regeringen har den 22 december 2022 gett Trafikverket i uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg i södra Sverige. Ostlänken har ju under senare år varit tänkt som en viktig nordlig första etapp i en sådan utbyggnad. Samtidigt ska sägas att planerna på att bygga nya stambanor givetvis kan komma att aktualiseras igen efter ett framtida regeringsskifte.

Vad beträffar just Ostlänken gäller för närvarande att (citat ur regeringsbeslutet 2022-12-22) ”Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att under det fortsatta arbetet identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder vid genomförandet av projektet Ostlänken (Järna–Linköping). De kostnadsreducerande åtgärderna ska ligga inom ramen för beslutad tillåtlighet för Ostlänken och åtgärderna ska inte medföra någon nämnvärd försening för arbetet med Ostlänken. Vidare ska Trafikverket se över vilka eventuella justeringar av projektet som är lämpliga med anledning av de nya förutsättningar det innebär att Ostlänken inte ingår i hoplänkat system av nya stambanor för höghastighetståg enligt regeringens beslut (I2022/02416).”

Ostlänkenprojektet kommer således att genomföras, men med vissa kostnadsreduktioner. De största möjligheterna till besparingar finns rimligen i Linköpings kommun, där kopplingen mellan Ostlänken och den nuvarande Södra stambanan var tänkt att ske i Vikingstad drygt en mil väster om stadens tilltänkta resecentrum centralt inne i stadsbebyggelsen. Att i stället flytta denna koppling till det nuvarande Centralstationsområdet inne i staden skulle spara högst betydande belopp, men självfallet inte uppskattas av politiker och planerare i Linköping. Det regionala resandet med tåg i stråket mellan Linköping och Stockholm skulle dock inte påverkas i särskilt hög grad av en sådan åtgärd, som således möjliggörs av beslutet om att inte bygga ut nya stambanor mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm.

En annan potentiell kostnadsbesparing, som i hög grad skulle påverka inte minst Nyköpings kommun, är måhända hittills planerade resecentrum i Skavsta. Frågan är då dock om ett slopande av anläggandet av den stationen vid bibanan där inte skulle strida mot beslutad tillåtlighet för Ostlänken. Förutsatt att spåren fortfarande passerar i hittills planerat läge vid Skavsta, och att mark reserveras i järnvägsplanen för bibanan genom Nyköping, kan det dock kanske gå att avvakta med anläggandet av resecentrum där. Hoten mot den planerade Skavstastationen lyfts hur som helst fram av Monica Johansson och Urban Granström (båda
S) i en debattartikel i SN den 11 januari 2023.


Ledningen för Kommunbygderådet har, i flera sammanhang, lyft fram nyttan av att anlägga en pendlarparkering inte endast i anslutning till resecentrum i centrala Nyköping utan även vid bibanans station i Skavsta. Om detta förslag sägs ingenting i den här insändaren, men en sådan parkeringsyta kommer i så fall förstås, om stationen där inte anläggs enligt hittillsvarande planer, också att slopas eller försenas, vilket är beklagligt ur ett landsbygdsperspektiv.

Trafikverkets lagstadgade planering för anläggandet av Ostlänken fortskrider dock. Inom ramen för denna har Länsstyrelsen i Sörmlands län sålunda, och för endast ett par veckor sedan (2022-12-15), godkänt (citat) ”miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för projektet program Ostlänken, delen Bibana Nyköping”. Beslutet kan inte överklagas, och innebär att MKB:n därmed kan kungöras och därefter ligga till grund för Trafikverkets prövning (enligt miljöbalken) av järnvägsplan för bibanan. Godkännandet av MKB:n kan hur som helst bli en viktig utgångspunkt för ett fastställande av den aktuella järnvägsplanen för bibanan, varefter anläggningsarbetena förhoppningsvis ska kunna inledas, i praktiken dock sannolikt först efter ett eller flera överklaganden.

Kommunbygderådet har inte ingått bland de myndigheter och organisationer som fick en inbjudan till samråd om förslaget till järnvägsplan för den 8 km långa bibanan genom Nyköping, som till betydande del kommer att gå genom stadsbebyggelsen i delar av centralorten och dess närmaste omgivningar, och således knappast alls genom ren landsbygd. Styrelsen för Kommunbygderådet skrev och sände likafullt in ett remissvar även på detta förslag till järnvägsplan. Vi har i den skrivelsen resonerat om fördelar med centrala gentemot externa stationslägen för att underlätta regional pendling, och vi har vidare förordat och motiverat att resecentrum i Skavsta ska lokaliseras vid bibanan och inte, som enligt tidigare planer, vid Ostlänkens huvudlinje.

I detta sammanhang har vi, som nämnts ovan, också framhållit att det, inte minst för boende på landsbygden kring Nyköping, är viktigt att det anläggs en pendlarparkering även vid resecentrum i Skavsta. Vi har därtill rekommenderat att det på sikt sätts in pendeltågstrafik på såväl Nyköpings- som TGOJ-banorna. Direkt ”platsspecifika” påpekanden har vi däremot inte fört fram i vår skrivelse, eftersom spåren ju inte kommer att dras fram genom landsbygdsområden.

Vårt remissvar avseende bibanan har kommenterats i Trafikverkets samrådsredogörelse per 2022-04-20. Vi har förstås också sänt in synpunkter ur vårt landsbygdsperspektiv på förslaget till järnvägsplan för Ostlänkens huvudlinje mellan Sjösa och Skavsta, där vi dess bättre var inbjudna att medverka i samrådet, Våra synpunkter har uppmärksammats rätt ordentligt i Trafikverkets 2022-06-23 publicerade samrådsredogörelse.

Dessa båda remissvar från vår sida har dessbättre, sedan våren och sommaren 2022, funnits att läsa på Kommunbygderådets hemsida, och ännu när detta skrivs i början av året 2023 kan de fortfarande läsas där.
Ur Trafikverkets s.k. samrådsrådsredogörelse för Ostlänken, delen Sjösa – Skavsta, kan följande text på sidan 79 och 80 saxas. (Här citeras först Trafikverkets beskrivande text avseende vårt remissvar och därefter verkets kommentarer till en del av våra synpunkter.)

”Kommunbygderåd Nyköping Kommunbygderådet företräder befolkningen på Nyköpings kommuns landsbygds intressen och är en mycket aktiv samrådspart i Trafikverkets program Ostlänken och i den kommunala planeringen utmed hela Ostlänken. Kommunbygderådet ser i huvudsak positivt på att Ostlänken anläggs och i sitt yttrande bedömer kommunbygderådet att Trafikverket i huvudsak undviker stora barriäreffekter och stora negativa konsekvenser för de höga kulturmiljövärdena.

Kommunbygderådet ser även mycket positivt på att bibanan anläggs. Ur kommunbygderådets perspektiv är det viktigaste med bibanan dock att de som bor och verkar utanför centralorten ges möjlighet att resa med tåg på Ostlänken till och från resecentrumen i både centrala Nyköping och vid Skavsta. Detta förutsätter dock att det kommer att vara möjligt att parkera och även ladda sin bil i närheten av stationslägena. Kommunbygderådet påtalar att det bör planeras för en pendlarparkering även vid Skavsta, som komplement till den vid Nyköpings resecentrum inne i centralorten.

Kommunbygderådet har förståelse för att den smala korridoren vid Skavsta i princip inte medger någon annan lokalisering än den föreslagna men noterar att det kan bli mycket trångt här i det fall att stationen byggs ut med två sidoplattformar även på huvudbanan.

Kommunbygderådet påtalar att en breddning av järnvägsanläggningen med så lite som några meter, om möjligt, vore mycket önskvärt här. Kommunbygderådet framhäver dock behovet av lokal och viss regional persontågstrafik på hela sträckan mellan Södertälje och Norrköping på den befintliga Nyköpingsbanan och, i ett längre perspektiv, även på TGOJ-banan på sträckan mellan Flen och Oxelösund via Nyköping och gärna även Skavsta. Pendeltågstrafik med stopp i de mindre orterna anges vara en förutsättning för att främja en framtidsinriktad och positiv landsbygdsutveckling i kommunen och kommunbygderådet poängterar vikten av att Ostlänken inte bara ska gynna invånare i tätbebyggda områden utan även de som bor och verkar på landsbygden. Den kommunala översiktsplaneringen anges vara en nyckel i detta avseende och många av de väl underbyggda tankar och idéer som framförs berör också kommunens ställningstaganden i ännu högre grad än Trafikverkets infrastrukturplanering.

Kommunbygderådet hänvisar till en konsultrapport från 2018 på beställning av Nyköpings kommun, vari målbilder för tågtrafiken med olika tidshorisonter baserat på befolkningsprognoser återfinns. Kommunbygderådet påpekar även att den ansvariga nämnden i Region Östergötland omvärderat sin tidigare ståndpunkt och nu rekommenderar regionaltågstrafik på hela sträckan mellan Norrköping och Stockholm. I sammanhanget vill kommunbygderådet uppmärksamma Trafikverket på att det har reserverats spår- och plattformsutrymme vid Nyköpings resecentrum för pendeltågs trafik mellan Norrköping och Nyköping i järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum som har vunnit laga kraft.

Kommunbygderådet utgår från att Trafikverket för en dialog med Region Östergötland om hur trafikeringen ska se ut i hela systemet.

Trafikverkets svar:
Trafikverket tackar för kommunbygderådets yttrande och noterar rådets ståndpunkter. Trafikeringen på det statliga järnvägsnätet bestäms i en särskild process, vari tågoperatörerna medverkar och kommer med önskemål. Trafikeringen regleras inte i järnvägsplanen. Projektet syftar till att anlägga nya spår för person trafik mellan Järna och Linköping. Järnvägsplanen omöjliggör dock inte en framtida utökning av trafikeringen på Nyköpingsbanan. Frågan är vidarebefordrad till berörd instans inom Trafikverket. Trafikverket tar med sig synpunkten om pendlarparkering vid Skavsta resecentrum och ska medverka till en helhetslösning för trafikförsörjningen i området i nära dialog med Nyköpings kommun och Region Sörmland.”

Det är rimligen alldeles utmärkt att Kommunbygderådets synpunkter om framtida persontågstrafik på Nyköpings- och TGOJ-banorna nu har blivit väl kända, liksom att Trafikverket (citat) ”ska medverka till en helhetslösning för trafikförsörjningen i området i nära dialog med Nyköpings kommun och Region Sörmland”. Samt förvisso också att Trafikverket ”tar med sig” våra synpunkter om nyttan av en pendlarparkering även vid Skavsta resecentrum. Enligt min mening bör ledningen för Kommunbygderådet avgjort fortsätta sina insatser för att bidraga till att åstadkomma just en god helhetslösning vad gäller trafikförsörjningen också på landsbygden i Nyköpings kommun! Tillkomsten av Ostlänken, men på sikt också insättande av pendeltågstrafik på de idag befintliga banorna genom Nyköpings kommuns landsbygder, framstår som avgörande och viktiga steg för att åstadkomma en önskvärd och god framtida trafikförsörjning även för dem som då bor inom betydande delar av kommunens landsbygd!
Nyköping den 11 januari 2023.

Bertil Sannel
Styrelseledamot i Kommunbygderådet