Bo & leva

Att leva och bo på landsbygden i Nyköping kommun

Oavsett var man väljer att bo skall det finnas likvärdiga förutsättningar och möjligheter till en god livskvalitet. Kommunbygderåd Nyköping arbetar för att påverka utveckling av boende och företagande på landsbygden.

Ett av kommunens mål är att invånarantalet skall öka i hela kommunen, såväl i tätorten som i kommunens landsbygdssamhällen. Hela kommunen ska utvecklas i balans för att möjliggöra en god livsmiljö oberoende av om människor vill bo i de centrala delarna av Nyköping eller på landsbygden.

Det finns en ökad efterfrågan på boendemiljöer på landsbygden som kompletterar stadens utbud och en ökad inflyttning till kommunens landsbygdsamhällen gör det möjligt att olika slag av samhällsservice kan upprätthållas.  För att alla delar av kommunen ska upplevas attraktiva att bo och verka i bör strategin vara att ta tillvara attraktiva bostadslägen, stödja bredbandsutbyggnad och värna om viktiga servicefunktioner som livsmedelshantering, kollektivtrafik, skolor och drivmedelsförsörjning. Om service och handel finns i närheten av bostadsbebyggelsen minskar behovet av transporter.

Här kan du läsa mer om status kring  våra “Servicepunkter”

Remissvar 

Kommentarer till föreliggande förslag till “Nyköpings kommuns Serviceplan”. Riktlinjer för utveckling av service på Nyköpings landsbygd.

Kommunbygderåd Nyköping remissvar (pdf)

Synpunkter på föreliggande samrådsförslag till Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun. 

Kommunbygderådet remissvaret ÖP 2040(pdf)

Länkar

Här är några länkar kring frågor såsom:

Var hittar man information om bostäder i orter  som ligger på som finns i Nyköpings kommun. Var byggs det och var finns tomter att köpa? 

Nyköping tätorter (www.nykoping.se)

Botorget (www.nykoping.se)

Byggläget i kommunen (www.nykoping.se)