Årsmöte

Kallelse årsmöte med Kommunbygderåd Nyköping 2022-04-19 Lundagården i Jönåker kl 18:00

Förslag till dagordning (Ladda ner (pdf))

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande (kallelse via e-post, hemsida)
 3. Fastställande av dagordning för årsmöte
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av två personer att justera dagens protokoll
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Av styrelsen anmälda frågor
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning

Handlingar

Verksamhetsberättelse KBR 2021 (pdf)
Resultat balansräkning 2022 (pdf)
Styrelseförslag för KBR Nyköping 2022 (pdf)

Diskussion inför Landsbygdsforum 2022-05-13 (pdf)
Stadgar kbr (pdf)

 

Se protokoll