Översiktsplanen för Nyköpings kommun

Synpunkter från Kommunbygderåd Nyköping

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade den 6 november 2017 att föreslå fullmäktige att förklara den då gällande Översiktsplanen för kommunen inte längre helt aktuell. Fullmäktige följde vid sitt sammanträde den 12 december 2017 Kommunstyrelsens förslag, och beslutade att en översyn av den i november 2013 antagna Översiktsplanen skulle inledas.

Hemställan från Kommunbygderåd Nyköping

Mot denna bakgrund vill Kommunbygderådet säkerställa att översynen av Översiktsplanen för Nyköpings kommun ska ta följande hänsyn:

  • i väsentligt högre grad än då den idag gällande Översiktsplanen arbetades fram under början av 2010-talet, nu genomföra planeringen i nära samråd med framför allt grannkommunerna men även regionala och nationella myndigheter
  • att mark med mera reserveras så att åtminstone omkring en fjärdedel av Nyköpings kommuns åtagande gentemot Sverigeförhandlingen om uppförande av ca 7.400 bostäder kan ske utanför centralorten med förorter
  • peka ut prioriterade orter i kommunen som kan fungera som servicecentra för respektive bygder – ett par av dessa orter kan med fördel vara före detta stationssamhällen som bör kunna återfå tåguppehåll sedan nuvarande inter-regionala tåg har flyttats från Nyköpingsbanan till Ostlänken
  • se på den nuvarande Nyköpingsbanan och gärna även TGOJ-banan som viktiga resurser för att bygga ut en bandstadsstruktur med goda lokala och regionala förbindelser på de idag befintliga järnvägarna inom kommunen
  • arbeta för inrättande av pendeltågstrafik på sträckan Södertälje – Vagnhärad – Nyköping – Norrköping, och senare gärna även på TGOJ-banan, med tåguppehåll vid vissa mellanstationer, samt
  • underlätta en successiv övergång från idag dominerande pendling med bil hela vägen mellan arbetsplatser och bostäder på landsbygden och i orterna utanför centralorten med förorter, till att pendlingsresorna sker genom en kombination av olika färdmedel, till fots eller med cykel, bil eller buss, till och från de enligt ovan prioriterade orterna, och därifrån vidare med tåg eller regionala bussar.

Kommunbygderåd Nyköping

ÖP NYKÖP Hemsidan